Voorstellen aan de politiek in Castricum

Fietsbeleid Castricum, op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Een duurzame, vitale gemeente, een fietsgemeente!

Fietsen verbindt en fietsen maakt gezond. Wij hopen dat de politiek in gemeente Castricum het aandurft het fietsen te stimuleren en in de infrastructuur te investeren. Door te kiezen voor een uitnodigend, samenhangend, veilig en comfortabel hoofdfietsnetwerk. Door te kiezen voor adequate fietsparkeerplaatsen, met op de grote fietsparkeerlocaties (strand, station, winkelgebieden) een actief, klantvriendelijk beheer.

Inmiddels hebben we (Alex van der Leest en Irene Mikkers) onze visie aan alle partijen mondeling kunnen toelichten. Daarvoor zijn we de partijen zeer erkentelijk.

We deden aan de politiek in gemeente Castricum het volgende voorstel:

Castricum op weg naar gemeenteraadsverkiezingen 2018

 A) Heerlijk fietsen in Castricum…

1. Castricum zet de fiets voorop en stimuleert het fietsgebruik. Castricum heeft een ambitieus fietsbeleid. Zichtbaar met concreet geformuleerde doelen en is aanspreekbaar op behaalde resultaten. Een beleid gesteund door een (op te stellen) Fietsbeleidsplan en terug te vinden in de begroting als fietsbudget. De gemeente laat zich zien.

2. De aanstaande omgevingswet vraagt gemeentes om in een integrale omgevingsvisie. Daarbinnen geeft de gemeente de fiets een veelzijdige rol. Niet alleen in het verkeersbeleid, maar ook bij het klimaatbeleid, duurzaamheid, betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen bewegingsarmoede en overgewicht. De gemeente fietst vooruit.

3. Castricum is geplaatst als …. ste fietsgemeente in Nederland (uitslag verkiezing in december). De ambitie van Castricum is om bij de top twintig te horen.

B) Heerlijk fietsen in een excellente infrastructuur

4. Castricum zorgt voor een hoogwaardig fijnmazig hoofdfietsnetwerk van (hoofd)fietsroutes. Een robuust, veilig en comfortabel fietsnetwerk van geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe straten.

5. Een hoofdnetwerk met autoluwe fietsroutes in 30 km zones, met extra aandacht voor veilige fietsoversteken van de 50 km-wegen; in drukke 30 km zones wordt extra geïnvesteerd in fietsveiligheid. Een snel, direct en samenhangend netwerk dat kernen en belangrijke bestemmingen verbindt.

6. Een hoofdnetwerk voor alle fietsers, dat rekening houdt met een groeiend aantal fietsers, rekening houdt met minder vaardige fietsers (ouderen, kinderen) en dat rekening houdt met toename van e-bikes en bijzondere fietsen (transportfietsen, bakfietsen, driewielers,…). En bij aanleg en onderhoud wordt uitgegaan van fietsveiligheid en van actuele richtlijnen van de CROW [1]. Druk hierop voor onze pagina over het hoofdfietsnetwerk

7. Castricum investeert in regionale doorfietsroutes voor met name het woon-werkverkeer ­­­     (inclusief fiets-OV-aansluitingen en bereikbaarheid van het station vanuit de kernen) en het woon-schoolverkeer (kern Castricum heeft een regionale functie voor middelbare scholen). Maar ook voor het doorgaande regionale fietsverkeer (zonder bestemming in Castricum).

8. Bij nieuwbouw of herstructurering van wijken zijn fietsers en voetgangers leidend en de auto-ontsluiting wordt als laatste ontworpen [2] (deze vooruitstrevende wijze van ontwerpen heet “omgekeerd ontwerpen”).

9. Nieuwe barrières voor het fietsverkeer door aanleg van infrastructuur voor autoverkeer en OV wordt door de gemeente voorkomen of optimaal gecompenseerd.

C) Graag fietsen in een veilige fietsomgeving

10. Castricum zorgt ervoor dat de fietsinfrastructuur veilig is en als veilig wordt ervaren door de minder vaardige fietsers (zoals kinderen en ouderen) en stelt een lokaal knelpuntenplan op voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers. Druk hierop voor onze pagina over verbeterpunten.

11. Castricum heeft binnen de gehele bebouwde kom een maximale snelheid van 30 km per uur, met uitzondering van de allerdrukste verkeersaders. Castricum zorgt voor een goede circulatie van het autoverkeer, waarbij drukke verkeer geconcentreerd is en sluipverkeer zoveel mogelijk wordt tegengegaan – met name op de (hoofd)fietsroutes.

12. Castricum ontmoedigt auto-sluipverkeer en zorgt voor een autoluwe Dorpsstraat.

13. Castricum zorgt ervoor dat de logistiek binnen winkelgebieden goed geregeld is: voldoende ruimte voor laden/lossen vrachtauto’s, zonder nodeloos gevaar of onnodige hinder voor fietsers. De gemeente geeft geen toestemming aan LZV’s (lange zware vrachtwagens) om binnen de bebouwde kom te rijden.

14. Onnodige paaltjes worden verwijderd en de locaties met zeer noodzakelijke paaltjes worden ingericht volgens de nieuwste CROW-richtlijnen. Fietsersbond Castricum heeft paaltjes geïnventariseerd (augustus 2016) en vindt na gedetailleerde evaluatie dat drie kwart weg kan. Ook ziet Fietsersbond veel (parkeer) paaltjes te dicht langs fietsroutes (CROW norm: minimaal 50 cm, en verder in een bocht). Druk hierop voor onze pagina over paaltjes

15 Alle fietspaden binnen de bebouwde kom en tussen de kernen moeten verlicht zijn. Ook de fietsverbindingen met andere BUCH gemeentes.

16. Castricum zorgt voor veilige schoolomgevingen. Castricum ontmoedigt nadrukkelijk het K&R gebruik (luiheid? gemakzucht?) bij scholen en stimuleert het gebruik van de fiets.

17. Castricum is niet te benauwd om in rotondes te investeren en kiest voor rotondes in plaats van verkeerslichten, ook in Limmen. Druk hierop om de voor onze pagina over kruispunt Visweg/Rijksweg

18 Castricum zorgt ervoor dat behalve de bromfietsen ook de snorscooters binnen de bebouwde kom niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan. De gemeente verbetert de inrichting van een aantal wegen zodat deze geschikt zijn voor speed pedelecs. [3]

19. De gemeente bevordert het fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie, stimuleert alle andere werkgevers in de gemeente om hetzelfde te doen en wijst daarbij op de geschiktheid van de elektrische fiets en speed pedelec voor ritafstanden tot 15 kilometer. [4]

20 Castricum stimuleert het fietsen bij jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders en gehandicapten. Bijvoorbeeld door het aanbieden of coördineren van vaardigheidscursussen en verkeersexamens. Of door het stimuleren van het gebruik van van een driewieler in plaats van een scootmobiel.

21. Castricum maakt de overtocht via het pontje van Akersloot gratis voor fietsers.

22. Castricum maakt voor inwoners de toegang tot de duinen gratis (deal met PWN), zodat er geen belemmering is de fietsroutes door de duinen te gebruiken.

D) Goed en veilig stallen in Castricum

23. Castricum zorgt bij publiek aantrekkende voorzieningen voor fietsparkeerruimte van voldoende capaciteit (bijvoorbeeld op een mooie dag in het weekend aan het strand in hoogseizoen 80% vol) en met een duidelijke plek voor de verschillende fietstypen.

24. Castricum neemt de verantwoordelijkheid voor actief, klantvriendelijk beheer op de grote fietsparkeerlocaties (strand, station, winkelgebieden); beheer omvat goed stallen van foutgeparkeerde fietsen, verwijderen van weesfietsen en verzorgde fietsenrekken. Met name rondom het station wordt goed onderscheid gemaakt tussen langparkeerders (ook mogelijk) en dagparkeerders (dichtbij het perron), gratis fietsparkeren voor minimaal de eerste 24 uur. Voor meer info: Druk hierop voor onze pagina over de fietsparkeren op het station.

25 Op plekken waar langer geparkeerd wordt, bijvoorbeeld het dagparkeren van forensen rondom het station, zorgt Castricum ervoor dat alle fietsparkeerplekken overdekt zijn.

26. Castricum pakt fietsdiefstal planmatig en integraal aan, zo nodig in regioverband. Met name rond grote fietsparkeerlocaties (station) zorgt Castricum voor goed toezicht i.v.m. diefstal.

27. Castricum ziet toe op een goede uitvoering van de fietsenberging bij nieuwbouw van woningen. Voor bedrijven en voorzieningen ontwikkelt de gemeente fietsparkeernormen die in bestemmingsplannen/omgevingsplannen en bouwplannen worden opgenomen, met als doel in het plangebied het fiets-parkeren en stallen in ruime mate te faciliteren en daarmee het fietsen te stimuleren.

28. Indien de fietsparkeercapaciteit op straat te klein is, breidt de gemeente deze uit, zo nodig ten koste van de autoparkeercapaciteit.

29. In bewaakte fietsenstallingen zijn oplaadpunten voor e-bikes aanwezig.

30. Castricum maakt geen gebruik van algemene fietsparkeerverboden als die het fietsgebruik ontmoedigen en stelt sowieso geen verbod in, als er binnen een afstand van 100 meter geen fietsparkeermogelijkheid is.

Laat u horen via de Enquête…

U kunt ons helpen bij het gesprek met de politiek. Via de enquête kunt u op onze lijst reageren en laten weten wat u belangrijk vindt, druk hierop voor een link naar de complete enquêteAls de enquête uw de lang lijkt, hebben we als alternatief voor u een korte vragenlijst – tien vragen– , druk hierop voor een link naar de korte enquête.

[1] CROW is het landelijk kennisplatform en netwerkorganisatie voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Vooral gericht op het toepassen van kennis in de dagelijkse praktijk. Met name de CROW ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ (2016) is zeer relevant.

[2] Aangetoond is dat in een wijk met een fiets- en kindvriendelijke inrichting er substantieel meer wordt gefietst en minder wordt autogereden. Uit andere onderzoeken blijkt dat meer bewegen bij het dagelijks verplaatsingspatroon netto gezondheidswinst oplevert (ingecalculeerd het gezondheidsverlies door ongevallen en blootstelling aan vuile lucht).

[3] Een speed pedelec is een elektrische fiets waarbij de ondersteuning pas stopt bij 45 km/u. Per 1-1- 2017 is de speed pedelec juridisch daarom een bromfiets met helmplicht en mag deze niet meer op het fietspad.

[4] 61% Van de werknemers in Nederland woont op maximaal 15 kilometer van het werk.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *