17 december 2020 presenteerde de Fietsersbond het verkeersplan aan de ‘maatschappelijke denktank’

Verkeersplan: Presentatie voor de ‘maatschappelijke denktank’.

_DSC0718

Presentatie voor de maatschappelijke denktank.

Hierbij de presentatie voor de maatschappelijke denktank. Fietsersbond is deelnemer aan deze denktank, in het leven geroepen door de gemeente ter ondersteuning van het IVP onderzoek.

Er werd goed naar geluisterd en we kregen na de presentatie goede vragen, zodat we ons verhaal verder kunnen aanscherpen. Bijvoorbeeld:‘Als die bomen 40 minuten  per uur dicht zijn zullen haastige Castricummers echte wel weten dat ze die route niet moeten nemen, maar het alternatief.’

Goed dat ook deze va=riantalles nu goed kan worden onderzocht. We blijven dit intensief volgen. Hierbij de link naar de powerpoint presentatie.

“Dames en heren,

Mooi dat ik het Verkeersplan kan toelichten. Daarvoor onze dank.

Na de raadsleden te hebben aangehoord, onderzoeksopdracht te hebben gelezen en de projectleider daarover te hebben gesproken, werd duidelijk dat in de plannen van de gemeente de doorstroming van autoverkeer een cruciale rol speelt. En er wordt aangekoerst op extra auto-asfalt en eventueel autotunnels. Dat lijkt op stimuleren van autoverkeer. Dus vroegen wij ons af, of dat echt nodig is. De te onderzoeken varianten leiden ongemak, onveiligheid, hinder, extra barrières en omrijden voor fietsers.

Je vraagt je dan af of hier sprake is van de klassiek TINA-truc is, ofwel iets door de strot duwen door het voor te stellen als ‘There is no alternative’.

Tegelijk zien we als Fietsersbond al jaren, dat Castricum een opfrissing nodig heeft en er een nieuw verkeerscirculatieplan nodig is. Een plan dat daadwerkelijk tot verbeteringen leidt.Dus deden we een ‘Quick scan’ en kwamen met een alternatief het ‘Leefbaar Verkeersplan’ dat nu betrokken wordt in het onderzoek. Doel van deze presentatie is om u hierover te informeren en uit uw reacties inspiratie te putten voor een aanscherping van het plan en eventueel extra onderzoeksvragen.

We nemen u daartoe even mee in ons verhaal. Eerst het belang van het fietsnetwerk, vervolgens de relatie fietsnetwerk en autoverkeer, daarna mijn nieuwe inzicht als automobilist, gevolgd door een overzicht van het Leefbaar Verkeersplan en tenslotte staan we stil bij belangrijkste uitgangspunten…

Slide 1.

Om voor de fiets alle bestemmingen in het dorp optimaal te verbinden is in mei door de gemeente een fietsnetwerk vastgesteld. Een netwerk dat lokale bestemmingen verbindt, zoals de dorpscentra, middelbare scholen, NS-station en meer, maar ook doorsnijdende regionale fietsverbindingen, waarbij ook een tracé voor een doorfietsroute, dat momenteel op haalbaarheid wordt onderzocht (het gestreepte traject). Dit is in mei vastgesteld, de gemeente wil extra investeren in dit netwerk.

Fietsveiligheid is natuurlijk overal belangrijk, maar op het netwerk krijgt dat extra aandacht.  De fietsinfrastructuur heeft op dat netwerk prioriteit. Daarbij hoort ook een vlotte fietsdoorstroming. Barrières worden geminimaliseerd (fiets in de voorrang en desnoods ondertunneling). Belangrijke barrières: druk autoverkeer, weekmarkt, spoorwegovergang. Ook wordt onderzocht wordt welke hoofdfietsroutes de vorm kunnen krijgen van een fietsstraat.

Het kaartje geeft het gemeentelijk netwerk weer, zoals de raad dat heeft vastgesteld.

Op het kaartje ziet u dat bijvoorbeeld Beverwijkerstraatweg, Puikman, Bakkummerstraat, Dorpsstraat, Stationsweg/Mient, Ruiterweg hoofdfietsroutes zijn. Maar ook de Heemstederweg en Uitgeesterweg.

Slide 2

Fietsers komen op veel plaatsen autoverkeer tegen. Soms is dat autoverkeer te dominant, wat zorgt voor onveiligheid, stress of omfietsen. Bijvoorbeeld de Bakkummerstraat, Puikman, Beatrixstraat en natuurlijk de Dorpsstraat. En ja de nieuwe plannen, u kent ze, zorgen voor veel bedreigingen voor het fietsnetwerk. Ik ga ze nu niet allemaal noemen.

En wat zien we bij spoorovergang Beverwijkerstraatweg?

Het onderzoek naar het fietstunneltje liet vorig jaar zien, dat ‘als je de fietsen op het knooppunt wegdenkt’ dat een minimaal positief effect heeft op de autodoorstroming. Wel werd bij dit onderzoek een veiligheidsissue goed in beeld gebracht: het tot stilstaan komen 62 auto’s tijdens een observatie van 2 weken op de spoorovergang, kwam in alle gevallen door afslaand verkeer dat moest wachten op fietsverkeer. Goed dat daar met de ‘korte-termijn-oplossing’ iets aan gedaan wordt. Daarbij blijft de vraag: hoe is dat te optimaliseren en wat is nog meer mogelijk.

Er zijn zorgen over de drukte van het autoverkeer op de overweg en vooral als de  spoorbomen in de toekomst nog langer dicht blijven. Hoe moet dat dan?

Een klein deel van het autoverkeer op de overweg lijkt doorgaand verkeer te zijn dat niet stopt in Castricum, en verreweg het meeste is verkeer tussen Castricum en de IJmond (‘bestemmingsverkeer’).

Jammer dat er geen specifieke data zijn het aandeel van lokaalverkeer (bijv. tussen Castricum en P&R, of Vitesse).

Op de volgende sheet zullen we zien dat het regionale verkeer een alternatief heeft. Een alternatief dat voor automobilisten interessanter wordt,

als die route door Castricum wordt bemoeilijkt en bovendien het alternatief wordt gestimuleerd.

En ja, verkeer is geen natuurverschijnsel. Het ‘is als water’, maar water kan je geleiden. Bovendien is verkeer een uiting van menselijk gedrag. Ook dat kan je beïnvloeden. En ruimte is schaars in ons land. Dus wat kunnen we doen?

Hoe kunnen we dit optimaal gebruiken?

Slide 3

Je hóeft niet naar de IJmond via die overweg.

Ik woon in de buurt van Geesterduin. Als ik met de auto naar Beverwijk ging, koos ik altijd de route via de Beverwijkerstraatweg, via de overweg. Maar toen ik dat dat bekeek met Google maps, constateerde ik dat de route via de Soomerwegh, N513. N203, A9, A22 ongeveer even snel is. Meestal zelfs één of meer minuten sneller. Ook voor de meeste andere Castricummers is dat verschil ook minimaal, of afwezig. Een route via de regionale wegen van provincie of Rijk.

Dat is een alternatief dat goed moet worden uitgezocht, inclusief de regionale impact daarvan en het vraagt natuurlijk van de provincie dat het de wegen op orde heeft. Tja, de N203 is nog altijd een zorgenkindje en de Heiloo aftakking van de A9 duurt een eeuwigheid. Hoe dan ook de mogelijkheden en implicaties moeten goed worden onderzocht. Daarbij moet verder worden gekeken dan alleen Castricum.

Side 4.

Op grond van dat alles kwamen we als Fietsersbond tot ons verkeersplan voor auto’s.

Dit kaartje geeft de contouren van het verkeersplan weer.

U ziet auto-knips ter voorkoming van sluipverkeer. Dat mes snijdt aan twee kanten, want het zorgt voor meer veiligheid op die wegen en maakt een keuze voor de noord-route via de zeeweg makkelijker. Door knips op overweg Vinkebaan/Ruiterweg en Puikman geen sluipverkeer door Bakkum en Zanderij. Voorts knips op en rond de Dorpsstraat en een knip in de Beatrixstraat. Voorts dient een deel van de 50 km/h wegen absoluut te worden afgewaardeerd naar 30 km/h: Beatrixstraat, Ruiterweg, Mient, Stationsweg en Beverwijkerstraatweg, maar ook de Cieweg.

Soomerwegh, Oranjelaan en Kleibroek zijn de belangrijkste uitvalswegen. Want die hebben vrije fietspaden en geschikte kruisingen voor fietsverkeer. Maar ook de vHaarlemlaan/Oldenbarneveldweg, Smeetslaan en Dr de Jonghweg zijn daarvoor belangrijk.

Slide 5.

Dit plan kan natuurlijk worden geoptimaliseerd. Daarom stellen we hebben we de volgende uitgangspunten.

  • Respecteren van het hoofdfietsnetwerk
  • Streven naar optimale veiligheid op de spoorwegovergang(en)
  • Ontmoedigen van regionaal autoverkeer via spoorwegovergang B’wijkerstraatweg
  • Streven naar optimale veiligheid voor fietsers en voetgangers
  • Stimuleren van het gebruik door auto’s van de regionale wegen
  • Optimaal gebruik maken van ontsluitingswegen die daarvoor geschikt zijn
  • Veranderen van ongewenste of onvolwaardige 50 km/h wegen in volwaardige optimaal ingerichte 30 km/h zones.
  • Ontmoedigen van doorgaand regionaal autoverkeer door Bakkum of Castricum.
  • Verhinderen van ongewenst sluipverkeer in Castricum en Bakkum

En nu:

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Waar moeten we rekening mee houden?

Wat moeten we goed onderzoeken

Dank u voor de aandacht…

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *