De brief aan de gemeente en de reactie van het college.

Onze brief aan het gemeentebestuur: ‘kies voor Bakkum half-om-half en geen paaltjes’

Unknown
Het plan is om met snelheidsremmende paaltjes wegversmallingen in de Bakkummerstraat te krijgen. De Fietsersbond vindt het onveilig, de gemeente noemt het ‘straatjuweeltjes’.
Bakkum half-om-half

We stuurden een brief naar het gemeentebestuur om te pleiten voor het plan ‘Bakkum half-om-half’ en tegen paaltjes in de straat. De Fietsersbond ontving geen inhoudelijke reactie, maar meer procedureel. De gemeente houdt de boot af. Dat blijkt ook uit de antwoorden van het college op vragen van GroenLinks en De VrijeLijst. Het College houdt de boot af en lijkt voor riskante paaltjes te kiezen in de Bakkummerstraat.
In dit bericht eerst de brief en vervolgens het antwoord van het college van B en W op vragen van GroenLinks en De VrijeLijst.

Onze brief aan de gemeente
Aan de gemeenteraad van Castricum

Geachte raads- en commissieleden,

Wij vragen graag uw aandacht voor de verkeerssituatie in Bakkum. En in het bijzonder het knelpunt Bakkummerstraat, gekenmerkt door doorgaand, soms jachtig autoverkeer. Al jaren een klacht voor omwonenden, en zowel hinderlijk, als onveilig voor fietsers.

Wij hebben een advies en een zorgpunt:
1) Wij pleiten voor een eenvoudige en toch rigoureuze aanpak, waardoor doorgaand verkeer wegblijft en Bakkum ook voor autoverkeer goed verbonden blijft met Castricum. Ondanks de eenvoud lijkt ons het kiezen voor de hieronder beschreven mogelijkheid, genaamd ‘Bakkum half-om-half’, een politieke keuze. Wij zien graag een pilot, net als met de Dorpsstraat in Castricum.
2) Wij maken ons zorgen over het mogelijke gebruik (overwogen door de gemeente) van paaltjes in de Bakkummerstraat als snelheidsremmer voor auto’s. Het remmende effect daarvan wordt zelfs door CROW betwijfeld. Bovendien zijn die paaltjes een gevaar voor fietsers. Laten we ervoor waken om zómaar wat te doen omdat daadkracht vereist is. Ambtelijk is de Fietsersbond inmiddels overleg toegezegd.
Een toelichting en onderbouwing van dit punt vindt u op onze website: https://castricum.fietsersbond.nl/2021/05/30/paaltjes-als-snelheidsremmer-in-de-bakkummerstraat/

Kort overzicht van Bakkum-half-om-half.

Het doorgaande autoverkeer wordt onmogelijk gemaakt door een samenhangende set autoknips (zie kaartje). De knips op de kruispunten verhinderen rechtdoor rijden, alleen afslaan is mogelijk. Fietsers kunnen de autoknips wel passeren.

Merk op dat met deze opzet het autoverkeer tussen Bakkum en Castricum goed mogelijk blijft via de spoorwegovergangen Oranjelaan en Vinkebaan. Ook de P&R blijft goed te bereiken vanuit bijvoorbeeld Egmond.

Wij verwachten hiermee een zeer positief effect op Bakkum met relatief weinig inspanning en kosten voor gemeente en gemeenschap.

Het idee werd ons voorgesteld door Evert Hofland (actief voor de Zanderij) en een korte rondgang in Bakkum leverde ons alleen maar positieve reacties op.

Natuurlijk zijn we bereid dit toe te lichten.

We hopen op een positief vervolg.

Na de foto de antwoorden van het college – met commentaar van de Fietsersbond.

Bakkum-5

Antwoorden van het college, met commentaar van de Fietsersbond.
Afgelopen donderdag (10 juni) werden door het college van BenW vragen beantwoord die gesteld werden naar aanleiding van de brief van de Fietsersbond over Bakkum half-om-half en de paaltjes als snelheidsremmer. Hieronder de antwoorden van het college op vragen van Groenlinks en De VrijeLijst. Met vet en tussen haken commentaar daarop van de Fietsersbond.

Momenteel zijn we nog in fase 1 van het IVP. Dit wordt in fase 2 van het IVP meegenomen waarin we specifieker in gaan zoomen op gebieden/wijken. [De Fietsersbond ziet dit als onnodig getreuzel, want bakkum half-om-half is goed geschikt als als oplossing die op korte termijn is te realiseren. Waarom geen pilot?]

Punt 2 van de brief [= de paaltjes als snelheidsremmers] is gekomen uit uitvoerig overleg met een aantal inwoners uit de Bakkummerstraat. Zij ervaren (over)last van het aantal voertuigen, alsmede de snelheid van een deel van deze voertuigen. Op basis van hun vragen zijn we een reeks overleggen gestart om naar oplossingen te zoeken. Na het afpellen van de mogelijkheden [daarbij zijn oplossingen met een knip overwogen] bleef dit als enige oplossing op korte termijn over [Bakkum half-om-half is daarbij niet overwogen geweest, terwijl het een prima korte termijn oplossing is] Daarbij is gezegd tegen de bewoners dat dit nog voorgelegd gaat worden aan de fietsersbond en de politie. [De Fietsersbond vernam van de Bakkummers dat werd overlegd waar de paaltjes zouden worden geplaatst, daarop stuurde de Fietsersbond de gemeente een mail, en pas daarna volgde informeel overleg]. Dit is nu gebeurd en daar hebben we een vergelijkbare reactie van de fietsersbond op gekregen. [Blijkbaar adviseert ook de Politie tegen de paaltjes als snelheidsremmers?] Nu gaan we verder met de bewoners in gesprek over dit commentaar.

De fietsersbond is wel degelijk betrokken bij de planvorming. Er is eerst geparticipeerd met de inwoners om te komen tot een gedragen oplossing. Vervolgens zijn de fietsersbond en politie geconsulteerd deze gesprekken zijn verder gaande. [De Fietsersbond kijk er naar uit]

Het college is zich er van bewust dat ‘’paaltjes’’ op fietspaden vaak de oorzaak zijn van eenzijdige fietsongevallen. Om deze reden worden deze waar mogelijk dan ook verwijderd. [dit doet de gemeente schoorvoetend en mondjesmaat na 4 jaar aandringen door de Fietsersbond]. De Bakkummerstraat is geen fietspad en de voorgestelde snelheidsremmers zijn geen paaltjes maar wegversmallingen zogenoemde ‘’straatjuwelen’’. [Het college vindt de toelichting van de Fietsersbond blijbaar NIET relevant. “juweeltjes” als snelheidsremmer: (1) gevaar eenzijdige fietsongevallen (2) klemrijden fietsers door tegemoetkomende auto’s (3) of door meerijdend verkeer. Kortom: gevaarlijker dan paaltjes op fietspaden. Bovendien schrijft het CROW dat het bij minder dan 4000 motorvoertuigen per dag geen effect heeft. Dat is met de Bakkummerstraat het geval.]

Het voorstel van de fietsersbond om een knip aan te leggen op de Bakkummerstraat [Bakkum half-om-half] is prematuur. Momenteel zijn we nog in fase 1 van het Integrale Verkeerplan (IVP). De planvorming en voorstel fietsersbond [= Bakkum half-om-half] wordt in fase 2 van het IVP waar mogelijk meegenomen waarin we specifieker in gaan zoomen op gebieden/wijken.

[De VrijeLijst vroeg daarop: waarom komt het college nu dan wel met paaltjes in fase 1. Het antwoord op die vraag houden we nog tegoed]

[Merk op dat los van deze actie de gemeente tot dusver weigert om Bakkum half-om-half te betrekken in het IVP onderzoek als een optimalisatie op ons verzoek van het Fietsersbond Plan, het “Leefbaar Verkeersplan”. AANVULLING 16 juni: na nogmaals aandringen is deze optie op 15 juni tóch op een lijst met te overwegen optimalisaties gezet.]

Paaltjes Bakkummerstraat

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *