Een centrumtunnel is slecht voor de verkeersveiligheid in Castricum.

Zeven punten van kritiek van de Fietsersbond

Fietsersbond (1)

We schreven al uitgebreid over de tunnelvisie van het college (zie deze link). Na de toelichting die het college in de week van 22 december 2022 gaf, hebben wij nog steeds teveel bezwaren tegen een centrumtunnel voor Castricum. 

De onderbouwing voor zo’n tunnel overtuigd ons niet. Ook maken we ons in toenemende mate zorgen over de (gemeentelijke) regie over de onderzoeken en het gebrek aan transparantie over de onderzoeksopdrachten.  

We staan hieronder stil bij zeven van onze kritiekpunten:

Matrix second opinion 2012
Matrix 2012 (presentatie second opinion) – dezelfde centrumtunnels heetten toen ‘oost’ en ‘west’ en nu ‘zuid’ en ‘noord’.
  1. Verkeersimpact op Castricum van een tunnel ‘zeer slecht’

In 2012 werd geconcludeerd, dat beide centrumtunnels de verkeerssituatie in Castricum zeer slecht maakte. Dat is nu ook onze inschatting. We hebben het college gevraagd, of er aanleiding is om het nu anders in te schatten? Het antwoord van het college werkte weinig verhelderend.

  1. ‘Autonome’ groei autoverkeer zet Noord-Holland vast?

De verkeersmodellen in het GoudAppel onderzoek laten zien dat het aantal auto’s op de overweg in 2030 blijkbaar vergeleken met ‘base telling’ (Pilot Dorpsstraat autoluw, 2021) met ca. 27 % zal zijn toegenomen. In 2030 is het aantal auto’s volgens het model ‘autonoom’ gegroeid van 10.250 naar 13000 mvt. Op zich is zo’n groei discutabel en je vraagt je af of Noord-Holland zo’n autonome toename überhaupt wel aankan; wellicht vraagt het om andere maatregelen in de provincie.

Er wordt wel gesproken over rekening rijden. Als dat alleen voor bijvoorbeeld de N203/A9 gebeurt, zal dat mogelijk tot meer (avond)spitsverkeer via de Beverwijkerstraatweg leiden.

  1. Verkeersdrukte en risico op de overweg

 Ook zien we in het Goud-Appel-onderzoek dat met een gelijkvloerse overweg het aantal motorvoertuigen in 2030 30% lager moet zijn dan geprognotiseerd, omdat anders de overweg te onveilig wordt. Dit was het resultaat van een ‘technische berekening’. Onduidelijk blijft hoe die onveiligheid precies is bepaalden, hoe het risico toeneemt. Ook lezen we niets over de impact van verkeersmaatregelen die dit risico kunnen beperken.

  1. Geen onderzoek naar beperken verkeer op de overweg

We hoorden het college zeggen, dat verkeer via de Beverwijkerstraatweg alleen voldoende kan worden verminderd door Beverwijkerstraatweg geheel af te sluiten – ook ten koste van lokaalverkeer. Wij zien dat als een bewering zonder onderbouwing met onderzoek. Merk op dat de Fietsersbond Variant veel aanknopingspunten biedt en dat veel burgers mogelijkheden hebben aangedragen om dat aan te pakken, maar dat het college dat allemaal buiten de onderzoeken liet.

  1. Onderzoek tunnel en gelijkvloerse variant met verschillende verkeerscirculatie

De gemeente ging bij het GoudAppel-onderzoek voor de gelijkvloerse oplossing (anders dan de Fietsersbond Variant) uit van Bakkum Half-Om-Half, terwijl de tunnel-oplossing werkt met een bypass Zeeweg/Haerlemlaan. Dat levert een onevenwichtig inzicht op, bijvoorbeeld van de verkeersdrukte op de Ruiterweg.

  1. Verwachte verkeerseffect met centrumtunnels

Met de tunnelvariant laten de verkeersmodellen op de Beverwijkerstraatweg geen verkeerstoename zien, terwijl iedereen verwacht dat zo’n tunnel een aanzuigende werking heeft op autoverkeer.

Dit zet vraagtekens bij de waarde de verkeersmodellen van het GoudAppel onderzoek- die de verdeling van de toekomstige verkeersdrukte voorspellen.

De modellen laten met een tunnel wellicht een vertekend beeld zien, maar ook bij het toekomstige verkeer met een glijkvloerse variant. Immers, de duur van de dichtligtijden bij een overweg niet in de modellen, net zomin als te verwachten aangepast gedrag als de file vaak te lang is (keuze alternatieve route).

Merk op dat de argumentatie van ProRail om de gelijkvloerse variant af te wijzen mede is gebaseerd op de voorspellingen van de verkeersdrukte van deze verkeersmodellen.

  1. De voor- en nadelen in het onderzoek van een centrumtunnel

In het onderzoek van 2012 werden voor- en nadelen van een centrumtunnel benoemd. In het GoudAppel onderzoek van 2022 werd vooral op de voordelen ingegaan.

Via deze link lees je het overzicht met voor- en nadelen centrumtunnel zoals in 2012 opgesteld.

Via deze link het schetsontwerp van de centrumtunnel zoals in 2012 getekend.

Plaatje tunnel 2012
Schetsontwerp uit het onderzoek van 2012 voor de nu beoogde centrumtunnel. Let op de lange tunnel opgang voor de Burgemeester Mooijstraat, daarover bestaan momenteel andere inzichten.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *