Een korte analyse van de gevolgen van een Zuidoostroute

Een ZuidoostRoute, de impact op fietsverkeer en leefbaarheid

P1110338
Verkeersdrukte op het Buitendijkspad.

Het verbeteren van de regulatie van autoverkeer in Castricum kan op vele manieren. Focus is nu de mogelijkheden rond een afsluiting van de Dorpsstraat. Voor een goed perspectief  staan we ook even stil bij de impact van bijvoorbeeld een Zuidoostroute? De Fietsersbond analyseert de gevolgen daarvan en ziet een miljoenen verslindend project met veel nadelen.

Fietsroutes ZuidOost
NEGEN DRUKKE KRUISPUNTEN ERBIJ! Zeven kruispunten waar het voor fietsers onveiliger wordt op het gemeentelijk hoofdfietsnetwerk. Bovendien twee fietsoversteken over de Smeetslaan in het basis fietsnetwerk. (Toegevoegd 10 okt)

De hoofdpunten:

Voordelen:

 • Minder autoverkeer in het Dorpscentrum. Daardoor wordt het centrum  veiliger en leefbaarder.
 • Veiliger voor fietsverkeer in het centrum.  Minder investeringen nodig voor fietsveiligheid in het centrum.
 • Ruimte voor de doorfietsroute ten westen van het spoor tussen Limmen en Beverwijkerstraatweg.

 

Voordeel of nadeel:

Hetzelfde projectteam dat de pilot Dorpsstraat heeft bedacht en uitgevoerd, houdt zich bezig met de onderzoeken naar ‘oplossingen’ met meer asfalt en/of tunnels.

 

Nadelen:

 • Er zijn geen pilots mogelijk om de impact van een ZuidoostRoute vooraf enigszins in beeld te krijgen.
 • Automobilisten uit het centrum moeten soms iets omrijden: auto’s tussen Beverwijkerstraatweg en het centrum rijden via de CF Smeetslaan.
 • Grote investeringen nodig voor een nieuwe auto-infrastructuur.
 • De ontsluiting via een verlengde CF Smeets gaat ten koste van natuur, parkomgeving en de waterhuishouding.
 • De randweg en de ontsluitingsweg worden gekruist door fietsroutes die  gebruikt worden door veel middelbare scholieren (Jac. P. Thijsse-, Bonhoeffer- en Clusius College); dat gaat in totaal dagelijks om ongeveer 2500 *) leerlingen uit Castricum en omliggende dorpskernen, ofwel 5000 *) passerende fietsers. Behalve de verbinding met Uitgeest en Heemskerk, hebben die fietsroutes een belangrijke recreatieve functie.
 • Voor het fietsverkeer dat de randweg kruist dienen oversteek mogelijkheden te worden gecreëerd om het kruisen door fietsers van de autoweg zo veilig mogelijk te maken en voor zo min mogelijk oponthoud te zorgen. Ongelijkvloerse oplossingen zijn noodzakelijk.
 • De ontsluitingsweg dient te worden aangepast, zodat fietsers en voetgangers het drukkere verkeer veilig kunnen kruisen. Dat vraagt om rotondes en brede middeneilanden. Ook dient het fietspad langs de ontsluitingsweg te worden verbeterd (breder, obstakels verwijderen, asfalteren).
 • Langs de ontsluitingsweg is een integraal kindcentrum (IKC) gesitueerd (Helmgras), met bovenbouw leerlingen van de basisschool die hun weg naar school zoeken – vaak over de CF Smeetslaan.
 • Ook komt er ongetwijfeld meer autoverkeer op wegen rondom de CF Smeetslaan, wat het daar minder veilig maakt voor fietsers.
 • Je kan zelfs denken aan extra sluipverkeer via Uitgeesterweg Limmen [(vracht)verkeer kiest A9+Zuidoostroute in plaats van Beverwijkerstraatweg?]
 • Automobilisten voor de P&R uit Egmond moeten omrijden door kern Castricum, via de CF Smeetslaan.

*)  Update 9 okt: Schatting gebaseerd op gegevens uit 2016/17, schoolenquête, bij scholen wordt om actuele gegevens gevraagd

Op weg naar een verkeerscirculatieplan…

Het autoverkeer dat nu dagelijks via overweg Beverwijkerstraatweg rijdt moet ergens heen. De eeuwige vraag is hoe we dat het beste reguleren. Doorgaand zien we daar sowieso liever niet en veel van dat verkeer kan natuurlijk beter via N513 N203. Afgezien daarvan blijft de vraag: hoe reguleren we het autoverkeer in Castricum?

Er wordt nu onderzoek naar gedaan en een eerste voorzichtige stap om een beeld te krijgen is de pilot Dorpsstraat. De manier waarop dat gaat, lijkt het meer op een oefening in het uitvoeren van een pilot; een oefening waar vooral wat dat betreft veel uit valt te leren. Op zich een goede voor het verdere onderzoek naar een integraal verkeerscirculatieplan voor Bakkum en Castricum.

De onwennigheid en het misschien wel onbeholpen karakter van de uitvoeren van de pilot maakt het waarschijnlijk lastig om gedegen conclusies te trekken. Daarbij moet ook duidelijk zijn dat geen enkele oplossing makkelijk is en pijnloos. Daarom kijken we iets verder en staan even stil bij een alternatief waar sommigen naar streven: een ZuidoostRoute, wat zou de impact daarvan zijn? De Fietsersbond doet hier een korte analyse.

Het tracé van de ZuidoostRoute

De ZuidoostRoute is een variant voor autoverkeer dat momenteel door de gemeente wordt onderzocht: een nieuwe weg tussen de bestaande rotonde bij Castricummerwerf, onder het spoor door, met een aansluiting op de Provinciale weg (N203) nabij boerencamping de Kei.

De ZuidoostRoute ontsluit Castricum via de CF Smeetslaan. Op en rond de Smeetslaan wordt het daardoor drukker met autoverkeer.

In het plan vervalt onder andere de overweg Beverwijkerstraatweg voor autoverkeer en wordt  verkeer via het tracé Bakkum-rotonde en Beverwijkerstraatweg bemoeilijkt.

Castricums Fietsnetwerk

De gemeente heeft in het Fietsbeleidsplan een hoofdfietsnetwerk vastgesteld, met hoofdfietsroutes waar specifieke functionele eisen voor gelden (zie link)  – om het netwerk op niveau te brengen zijn nog veel investeringen nodig. Fietsveiligheid en goed kunnen doorfietsen zijn belangrijke eisen voor het hoofdfietsnetwerk.

Het autoverkeer via de Zuidoostroute en de CF Smeetslaan worden op veel plaatsen door hoofdfietsroutes gekruist. Routes, waar veel middelbare scholieren, forensen en recreanten gebruik van maken. De betrokken hoofdfietsroutes zijn op het kaartje (zie link) te zien: CF. Smeetslaan, ML Kinglaan, Dorcamp, Uitgeesterweg, Buitendijkspad, Heemstederweg, N203, Beverwijkerstraatweg.

Merk op dat direct aan de Smeetslaan een integraal Kindcentrum (IKC) staat, Helmgras. Zodat ook veel basisschool leerlingen zelfstandig de drukke weg oversteken.

Impact van een drukkere CF Smeetslaan

Net als bijna alle fietspaden op hoofdfietsroutes, voldoen ook de fietspaden langs de CF Smeetspaden niet aan de normen. Om dat op niveau te brengen, moet het wegprofiel van de CF Smeetslaan verbreed worden. Voorts zijn rotondes nodig op de kruispunten met de ML Kinglaan/Dorcamp en Laan v Albertshoeve. Bovendien dienen alle andere fietsoversteken over de Smeetslaan te worden uitgevoerd met een middeneiland.

Dit alles is nodig voor verkeersveiligheid. Maar gaat wel ten koste gaat van groen en leefruimte, en dus van leefbaarheid; ook gaat dat waarschijnlijk ten koste van het water langs de CF Smeetslaan.

Impact ZuidOost tracé

De hoofdfietsroutes zullen de Zuidoostroute voldoende veilig moeten kunnen kruisen. Daarbij dient te worden voorkomen dat de autostroom een barrière vormt (wachtmoment, of gevaar) op de hoofdfietsroutes. Kortom: er zijn ongelijkvloerse kruisingen nodig. Dat geldt zeker op de geplande doorfietstroutes (onderdeel van regionale en provinciale plannen).

Overige wegen

 • Ook de overige wegen rond de CF Smeetslaan zullen drukker worden. Meer drukke wegen en meer drukke kruispunten is niet goed voor de fietsveiligheid.
 • Voorts liet het verkeersmodel in het onderzoek zien: mogelijk extra sluipverkeer via Uitgeesterweg Limmen [(vracht)verkeer kiest A9+Zuidoostroute in plaats van Beverwijkerstraatweg?]
 • Automobilisten voor de P&R uit Egmond moeten waarschijnlijk omrijden door kern Castricum, via de CF Smeetslaan.

Doelstelling

Uiteindelijk wil de gemeente naar een verkeerssituatie in het dorp waarbij fietsers en voetgangers op de eerste plaats staan. Tenminste, dat begrijpen we van gemeentelijke beleidsstukken en plannen. We proberen geduldig te blijven.

Conclusie

Een miljoenen verslindend plan, met teveel nadelen.  De ervaring leert dat die nadelen vaak worden ‘opgelost’ door beloften, die verderop in het project worden geschrapt. Of op zijn mooist door compensatie ergens anders.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *