Goede eindpresentatie van bureau Antea, maar daarna vreemde informatie in de media…

Getreuzel met rotonde Visweg/Rijksweg

P1090437-1
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Naar aanleiding van dit bericht verscheen een artikel in Nieuwsblad Castricum, met daarin een reactie van wethouder Paul Slettenhaar (link naar het artikel)

Geen VRI maar rotonde

Het is nu meer dan een jaar geleden dat de gemeenteraad het college de opdracht gaf om te stoppen met de voorbereidingen voor verkeerslichten (ofwel VRI = verkeersregelinstallatie), maar uit te zoeken welke rotonde het meest geschikt is voor kruispunt Rijksweg/Visweg.

Dat onderzoek is onlangs afgerond, inclusief een uitgebreide inspraakronde met betrokkenen. Het resultaat is samengevat op de gemeentesite, bij het project Limmen-Zandzoom (hier de link).

Het voorstel van de raad ruim een jaar geleden

In het unaniem aangenomen initiatief van de gemeenteraad wordt het college opgedragen te stoppen met het onderzoek voor een VRI (stoplichten) en “nieuw voorstel te doen voor de verkeerssituatie kruising Visweg – Rijksstraatweg te Limmen met een rotonde als uitgangspunt en de verschillende mogelijkheden in dit kader aan de raad te presenteren. Dit voorstel vóór de begroting 2019 aan de raad voor te leggen zodat de verdere planning en financiering in de begroting voor 2019 kunnen worden opgenomen.”

Hoe betrouwbaar is het gemeentebestuur?

Een heldere opdracht. Maar Wethouder Paul Slettenhaar (VVD) heeft blijkbaar tegenzin, neemt de tijd en benadrukt dat er geen geld in de begroting is opgenomen. Ook komt hij met uit de lucht gegrepen beweringen dat een rotonde daar 20x zo duur is als een VRI.

Terwijl de officiële schatting van de gemeente een paar jaar geleden (details via deze link; kennis die de raad had ten tijde van het raadsinitiatief) wees op 2 tot 3x zoveel; verwachte kosten voor de VRI op dat kruispunt was €425.000 en voor de viertaksrotonde iets meer dan een miljoen. Stemmingmakerij van de wethouder? Opdrijven van de kosten voor de benodigde grondverwerving?

De wethouder laat zelfs op de gemeente site zetten: “De gemeenteraad moet nog besluiten of zij kiest voor een rotonde en hiervoor middelen beschikbaar stelt.” (vetgemaakt door Fietsersbond). Zelfs sloot de Amsterdammer niet uit dat de voorstellen pas in het najaar aan de raad worden gepresenteerd (negeert de opdracht van de raad).

Je vraagt je echt af wat zo’n initiatiefvoorstel van de raad voorstelt.

2011: raad kiest voor rotonde op kruispunt Visweg

2015: raad bedenkt zich en kiest voor een VRI op kruispunt Visweg

2018: raad schrapt besluit van 2015 en kiest toch voor een rotonde

2019: …?

 

Viertaksrotonde
Viertaksrotonde, één van de twee twee varianten die uit het onderzoek kwamen.

BIJLAGE

Voor liefhebbers, de hele tekst van het initiatiefvoorstel van de raad uit 2018.

AAN DE RAAD

Raadsvergadering d.d. Carrousel d.d. Opsteller(s)

Voorgesteld besluit :

: 8 maart 2018
: 15 februari 2018
: Hannie Lutke Schipholt, GroenLinks Castricum

  1. het volgende besluit zoals genomen tijdens de raadsvergadering van 19 november 2015 in te trekken:

    ‘In afwijking van het raadsbesluit van februari 2011 alskruispuntoplossing voor het kruispunt Rijksweg/Visweg te kiezen voor een verkeersregelinstallatie in plaats van eenrotonde’;

  2. het college op te dragen een nieuw voorstel te doen voor de verkeerssituatie kruising Visweg – Rijksstraatweg te Limmen met een rotonde als uitgangspunt en de verschillende mogelijkheden in dit kader aan de raad te presenteren;
  3. dit voorstel vóór de begroting 2019 aan de raad voor te leggen zodat de verdere planning en financiering in de begroting voor 2019 kunnen worden opgenomen;
  4. de belanghebbenden te betrekken bij het proces om tot een gedragen voorstel te komen.
Onderwerp : verkeersoplossing kruising Visweg – Rijksstraatweg te Limmenpage1image2145755152

Aanleiding en beoogd effect

De Raad heeft op 3 februari 2011 per amendement unaniem besloten “het bestemmingsplanzodanig aan te passen dat de kruising Rijksweg-Visweg als rotonde uitgevoerd wordt en geen onderzoek uit te voeren naar andere kruispuntvarianten”. Op 19 november 2015 heeft de raadechter besloten “In afwijking van het raadsbesluit van februari 2011 als kruispuntoplossing voor het kruispunt Rijksweg/Visweg te kiezen voor een verkeersregelinstallatie in plaats een rotonde”.

Omwonenden en andere pleitbezorgers voor een rotonde hebben de Raad op verschillende momenten duidelijk gemaakt dat een rotonde wel degelijk veiliger is en hun voorkeur geniet. Zij zijn ook een petitie gestart met ongeveer 300 handtekeningen als resultaat.

Het argument van het college voor een VRI in plaats van een rotonde in de Schriftelijke Vragen van GroenLinks op 6 september 2016 (vraag 1d), namelijk dat “rotondes in hoge mate de doorstroming op de hoofdroute belemmeren”, in vergelijking met een VRI is aantoonbaar onjuist. Dit was ook in rapporten over dit kruispunt van Goudappel Coffeng geen argument,

Zowel Goudappel Coffeng als de Fietsersbond hebben een rotonde meerdere malen als de meest veilige optie gepresenteerd. In het traject naar het raadsvoorstel en de besluitvorming op 19 november 2015 zijn de belanghebbenden en deskundigen van de fietsersbond niet gehoord.

Dit initiatiefvoorstel is opgesteld om het genomen besluit in 2015 terug te trekken, en het amendement van 2011 alsnog uit te voeren. Het college wordt gevraagd om bij de

Pagina 1 van 2

totstandkoming van een nieuw raadsvoorstel een participatietraject met belanghebbenden in te gaan, omdat dit in 2015 is nagelaten en het belangrijk is dat het besluit zoveel mogelijk draagvlak krijgt van de mensen die het meest te maken hebben met de verkeersituatie op deze plek.

Politieke keuzeruimte

De Raad zal de discussie in de raadscarrousel van 15 februari 2018, de woorden van de insprekers en de grote opkomst van de belanghebbenden, en het grote aantal ondertekenaars van de petitie om de voorkeur voor een rotonde kracht bij te zetten in ogenschouw moeten nemen. Het Raadsvoorstel dat het College als gevolg van dit initiatiefvoorstel zal doen geeft de Raad de gelegenheid te besluiten over mogelijke varianten voor een rotonde.

Communicatie / Vervolgproces –

Bijlagen –

Achterliggende documenten

  • Amendement Bestemmingsplan Zandzoom Limmen, aangenomen door de Raad op 3 februari 2011
  • Raadsbesluit en begeleidende stukken, aangenomen door de Raad op d.d. 19 november 2015

Categorieën