Fietsersbond speekt over de plannen voor NoordEnd en over de Najaarsnota

Inspreken gemeenteraad 14 oktober

_DSC0427
Schermafbeelding 2021-10-15 om 14.40.31

Donderdagavond 14 oktober sprak Alex van der Leest (Fietsersbond) de gemeenteraad twee keer toe – over (1) de Noord-End-plannen met het te bouwen zwembad en (2) over de najaarsnota. Ook gaf (3) het college bij dezelfde vergadering schriftelijk een kort voortgangsoverzicht van het Fietsbeleidsplan. Documentatie hierover en een videoregistratie vindt u op de gemeente-website, via deze link.

>> op 19 oktober zijn reacties toegevoegd bij (3) de antwoorden van het college.

1. De plannen met het nieuwe zwembad op Noord End

Samenvatting. De Fietsersbond is tevreden over het ontwerp met een volwaardige rotonde, maar is fel tegen uitbreiding van het sportpark (variant 1), omdat dan een verbreding van de N203 in gevaar komt. Want er is meer ruimte nodig om het fietspad (te smal, te dichtbij de rijweg) veiliger te maken. Vooral omdat het een ‘doorfietsroute’ wordt, een belangrijk initiatief van provincie, regio en gemeente.

Voorts een paar opmerkingen over de plannen rond het parkeerterrein bij het JacP.

Het hele verhaal is op video af te luisteren (zie boven), de schriftelijke tekst vindt u via deze link. 

2. De najaarsnota

Samenvatting. Belangrijk punt in de begroting voor de Fietsersbond is de uitvoering van het Fietsbeleidsplan.  Het in het Fietsbeleidsplan vastgestelde fietsnetwerk voldoet nog totaal niet aan de door de gemeente vastgestelde normen. Daar ligt nog veel werk. Dat zien we niet terug in volgende begrotingsjaren. Ik zijn de plannen onscherp.

Voorts aandacht voor het feit dat gemeente Castricum  dwars lijkt te liggen voor een tracé van de doorfietsroutes. Toevalling gedeeltelijk langs hetzelfde tracé, waar plannen voor extra asfalt en tunnels gedacht worden om doorstroming van autoverkeer door het dorp te stimuleren (hierover binnenkort meer).

Daarna aandacht voor de onzuiverheid en beperkte betekenis van het aantal ongevallen als criterium voor de effectiviteit van het Fietsbeleid. Ten eerste is de ongevallenregistratie is te incompleet en ten tweede is veiligheid als criterium te beperkt als je het fietsen vlotter en prettiger maken, ofwel als je meer mensen aan het fietsen wil krijgen.

Het hele verhaal is op video af te luisteren (zie boven), de schriftelijke tekst vindt u via deze link. 

3. Vragen uit de Raad aan het college.

De VrijeLijst vroeg aan het college naar de voortgang van het Fietsbeleidsplan. Hieronder het volledige antwoord.

Hieronder de antwoorden van het college van B&W (cussief) met reacties van de Fietsersbond (onderstreept):

“Voortgang regionale doorfietsroute
1.  De doorfietsroute ligt globaal tussen Heerhugowaard en Uitgeest, waarbij de route een aftakking heeft bij Castricum richting Heemskerk/Beverwijk (ter hoogte van de aansluiting van de Zeeweg op de Rijksweg/N203); over deze route is er inmiddels bestuurlijke commitment.

Het adviesbureau RoyalHaskoning DHV heeft van de regio de opdracht gekregen om een nader onderzoek te doen naar de kwaliteitseisen waaraan de route idealiter moet voldoen en welke knelpunten en mogelijke oplossingen er op de prioritaire route zijn. Voor de gemeente Castricum zijn daarbij o.a. de oversteekbaarheid van de Zeeweg en de veiligheid op de route tussen Castricum en Uitgeest van belang. Verder onderzoekt het bureau hoe het aanvullende doorfietsroutenetwerk vormgegeven moet worden. Het gaat hierbij o.a. om oostwest‐ verbindingen die op de prioritaire route aanhaken. De verwachting is dat het adviesbureau eind dit jaar het rapport oplevert.

>> De Fietsersbond wordt tot dusver helaas niet echt bij dit onderzoek betrokken. We hebben ons er wel al jaren in verdiept, samen met afdelingen in de regio veel adviezen gegeven. RoyalHaskoning DHV reageert niet inhoudelijk op onze input en geeft beperkt informatie van de onderzoeksresultaten.  

Wel kregen we een overzicht van nieuwe routes die ambtenaren samen met RoyalHaskoning DHV recentelijk hebben bedacht. Daarin ontbraken een paar routes. Navraag leerde ons, dat het tracé Limmen langs het spoor naar de Beverwijkerstraatweg is geschrapt wegens ‘complexe ruimtelijke ontwikkelingen’. Ontwikkelingen langs hetzelfde tracé als de beoogde Westroute, of een van de centrumtunnels voor auto’s. De gemeente Castricum geeft hier prioriteit aan autodoorstroming boven de doorfietsroute. Merk op dat het betreffende tracé ook in het Castricums fietsnetwerk is ingetekend, volgens het Fietsbeleidsplan op haalbaarheid zou worden onderzocht (item 16 in de uitvoeringsagenda).  Ook vertelde de vertrokken beleidsambtenaar ons deze zomer nog dat het betreffende tracé de voorkeursroute was voor de route tussen Limmen en Heemskerk.

 Voortgang uitvoering Fietsbeleidsplan

Op 18 maart 2021 hebben wij uw raad per brief geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan. Hieronder actualiseren wij dit.

Hoofdfietsnetwerk
2.  voorjaar 2021 is het fietspad langs de Oranjelaan, tussen Kleibroek en spoorlijn, verbreed;

>> De Fietsersbond is hiervoor niet geconsulteerd. Het fietspad is verbreed, maar de aansluitende fietsstroken niet, terwijl daar, zelfs op de overweg duidelijk ruimte voor is (zelfs op de overweg). Terwijl die stroken toch ook opnieuw werden geasfalteerd – met variërende, soms vage roodtinten. De smallere stroken zorgen juist voor een versmalling op het traject waar het wegvak met auto’s wordt gedeeld. Onveilig. De stroken zijn veel smaller dan de gemeentelijke normen. Ook dit is een gemiste kans.

3. na de zomer is de herinrichting van De Bloemen, tussen Soomerwegh en sportpark Noord‐End, afgerond;

>> Hierover waren we geconsulteerd en schrijven we elders een evaluatie.

4. na de zomer was onderhoud gepland aan het fietspad langs de C.F. Smeetslaan. Dit onderhoud is uitgesteld om eerst te onderzoeken welke verbeteringen hier mogelijk zijn; aandachtspunten zijn verbreding van het fietspad, uitvoering in asfalt en aanleg van een vergevingsgezinde band tussen fietspad en trottoir;

>> Dit was een van de punten die we bij de onlangs vertrokken beleidsambtenaar onder de aandacht brachten. Van ons advies en suggesties ontvingen we nog geen terugkoppeling.

5. het onderzoek naar verbeteringen op schoolroutes is afgerond;

>> Het betreft een scriptie-onderzoek met begeleiding van de gemeente. Hierbij was de Fietsersbond niet betrokken. Dat is vreemd want het is een vervolg op eerder onderzoek van de Fietsersbond (2016/17). Na een tip van het Bonhoeffer-college namen we contact op met de scholier die het onderzoek uitvoerde. Die werkt inmiddels bij de BUCH. Op 19 oktober een gesprek gehad waarin de scriptie werd gepresenteerd. Eerste indruk. Interessante resultaten, jammer dat de respons half zo groot was als bij het Fietsersbond onderzoek en dat er weinig reacties waren van leerlingen van het Jac P Thijsse College. Er vielen een paar onnauwkeurigheden op mbt fietsroutes in Castricum., ook begrijpen de dat de gemeente de scriptie gebruikt voor uitvoering. In dit licht gaan we de scriptie binnenkort reviewen.

6.  in het kader van het project Zandzoom is aangegeven waar welke snelheidsremmende maatregelen nodig zijn op de Westerweg en Kapelweg. Inspraak is voorjaar 2022 gepand. Uw raad is hierover in oktober per brief geïnformeerd (beantwoording van aanvullende raadsvragen);

>> De Fietsersbond is hiervoor niet geconsulteerd.

 

7. de planning van de doorfietsroute komt ook aan de orde in het kader van het bestuurlijk overleg van Castricum en Uitgeest met de provincie over de verkeersveiligheid op de N203

>> De Fietsersbond is hier niet bij betrokken.

8. Secundaire en recreatieve fietsnetwerk ‐ Geen maatregelen gerealiseerd 

Planning/uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan
9.  in 2020 zijn 11 hoofdroutes onderzocht; in 2021 is het onderzoek naar scholroutes afgerond. Begin 2022 maken we hiermee het uitvoeringsprogramma concreter, door aan te geven wanneer welke fietsroutes op welke wijze worden verbeterd;

>> De Fietsersbond heeft de gemeente een uitgebreid overzicht gestuurd van onze evaluatie van het hoofdnetwerk. Daarin constateren we dat bijna alle fietspaden en stroken op hoofdfietsroutes smaller zijn dan de gemeentelijke minimumnorm. Naar aanleiding hiervan heeft A vd Leest samen met de vertrokken ambtenaar op twee middagen een schouw gedaan in de gemeente.

10. in 2022 wordt begonnen met de uitrol van Doortrappen, het educatieprogramma voor senioren op de e‐bike;

11. met PaanZEE wordt overlegd over verbetering/uitbreiding van fietsparkeren bij het strandplateau;

>> De Fietsersbond is hier niet bij betrokken. De Fietsersbond heeft afgelopen winter wel uitgebreid met PaanZEE overlegd, samen met PaanZEE geschouwd in naburige badplaatsen, en adviezen gegeven.

12. de pilot Dorpsstraat is in uitvoering; kennis van en draagvlak voor een goed functionerende fietsstraat lijken beperkt te zijn.

>> De Fietsersbond komt samen met anderen met een terugblik/evaluatie. Die verschijnt binnenkort.

De reacties van de Fietsersbond zijn 19 oktober toegevoegd.

 

Ontwerp prioriteiten
ONTWERP VOORKEUREN

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *